บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
โดย
นายพิเชฐ ศักดิ์เดชากุล
นายพิศาล ธัมมปที
นางสาวจินดาพร ลิ่มศิลา
ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งภายในประเทศ และ ขนส่งไปยังต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ด้านกรมศุลกากรกว่า 20 ปี ในการทำงานอาชีพ พนักงานออกสินค้า (ชิปปิ้ง) ได้ผ่านการอบรบจากสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและประสบผลสำเร็จในการให้บริการลูกค้า และควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้

Translate »